Cách nén file zip bằng lệnh SSH

Cách nén một thư mục thành file zip bằng câu lệnh ssh cực đơn giản. Zip một folder trên VPS qua lệnh SSH như thế nào

Nén một thư mục bất kỳ thành file .ZIP

zip -r filename.zip thu_muc/

Trong đó

  1. filename.zip là tên file zip sau khi nén
  2. thu_muc là tên folder cần nén

Nén tất cả các file trong thư mục hiện tại

zip -r ten_file.zip .

Trả lời